Cán bộ công ty đến làm việc và chuyển giao công nghệ đo GNSS - RTK tại tỉnh Nam Định

Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 2013 Cán bộ công ty đến làm việc và chuyển giao công nghệ đo GNSS RTK tại Trung Tâm Kỹ Thuật Công Nghệ Địa Chính - Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Nam Định


UA-109424782-1