Cán Bộ Công Ty Đến Làm Việc Và Chuyển Giao Công Nghệ Đo GNSS - RTK Tích Hợp Với Máy Đo Sâu Hồi Âm Tại Tổng Công Ty Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải
Từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 9: Cán bộ công ty đến làm việc và chuyển giao công nghệ đo GNSS - RTK tại  Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải

UA-109424782-1